הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

 כלכלית ירושלים בע"מ

("החברה")

הודעה על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של החברה

הנושאים שעל סדר היום: (א) אישור עדכון כתבי ההתחייבות לשיפוי מראש לנושאי משרה בחברה המכהנים או שיכהנו בחברה מעת לעת; (ב) הארכת כהונתה של הגב' אורלי זילברמן כדירקטורית חיצונית בחברה. כינוס האסיפה הכללית: האסיפה תתכנס ביום ג', 9 ביולי 2019, בשעה 14:00, במשרדי החברה ברחוב תוצרת הארץ 7 (קומה 7), תל אביב. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים ביום ג', 16 ביולי 2019, באותו המקום ובאותה השעה; המועד הקובע לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה, הנו יום ג', 11 ביוני 2019. המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה, ביחס לבעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות הינו עד 6 שעות לפני מועד כינוס האסיפה, וביחס לבעל מניות לא רשום הינו עד 4 שעות לפני כינוס האסיפה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד עשרה ימים לפני מועד כינוס האסיפה.  ניתן לעיין בנוסח המלא של דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 2 ביוני 2019 (אסמכתא: 2019-01-054502) בקשר עם כינוס האסיפה, באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך והבורסה לניירות ערך תל-אביב בע"מ שכתובותיהם: www.magna.isa.gov.il ו- www.maya.tase.co.il.

 

 

                                                                                           בכבוד רב,

                                 כלכלית ירושלים בע"מ